Dla rodziców

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny udzielane są w niedziele i święta od godz. 1100 do 1400. O zmianie terminu lub godzin odwiedzin w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach decyduje dyrektor zakładu lub upoważniony przez niego pracownik.
 2. Dyrektor Zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego
  z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji.
 3. W wypadku, o którym mówi pkt. 2, dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie, o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. Wychowanek korzystający z prawa do kontaktu z osobami spoza zakładu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zakładu.
 5. Dyrektor zakładu prowadzi „Wykaz osób odwiedzających wychowanka”. Wpis do wykazu dokonywany jest na pisemny wniosek wychowanka.
 6. Osoby nie ujęte w wykazie nie mogą wejść do placówki na odwiedziny.
 7. Osoby przybywające na odwiedziny do zakładu zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport, itp.), w przypadku ich braku zgoda na odwiedziny nie zostanie udzielona.
 8. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren Zakładu oraz pozostawienie w depozycie dowodów tożsamości oraz telefonów komórkowych. 
 9. Rzeczy, które otrzyma nieletni, podlegają kontroli przez pracownika ochrony.
 10. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów niedozwolonych
  i niebezpiecznych. W przypadku ich znalezienia zgoda na odwiedziny w danym dniu nie zostanie udzielona, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany sąd.
 11. Dyrektor zakładu lub wyznaczony przez niego pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo Zakładu.
 12. Nadzór nad odwiedzinami prowadzony jest poprzez monitoring wizyjny, za wyjątkiem zarządzeń sądu określających nadzór odwiedzin w obecności pracownika zakładu.
 13. Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku
  w sali odwiedzin.
 14. Inne terminy odwiedzin  możliwe są do realizacji (w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach), po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu.


Zasady dotyczące odwiedzin w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp. w czasie pandemii Covid – 19.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, dla zachowania porządku i bezpieczeństwa wychowanków przebywających w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wlkp. informujemy, że do dowołania obowiązują następujące zasady:

 1. Wychowanek może być odwiedzony maksymalnie przez 2 osoby.
 2. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.
 3. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (opiekunów prawnych),
 4. Osoby odwiedzające wychowanków mogą wejść na teren zakładu tylko i wyłącznie, gdy są wyposażone w środki ochrony osobistej ( maseczki ochronne zasłaniające usta i nos oraz w rękawiczki ochronne).
 5. W wyjątkowych sytuacjach odwiedzający mogą zostać wyposażeni w wymienione                  w pkt. 4 środki ochrony osobistej przez placówkę.
 6. Wszystkim wchodzącym do budynku osobom pracownik ochrony dokonuje pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym. Osoba z temperaturą powyżej 37 stopni C nie zostanie wpuszczona na odwiedziny, musi niezwłocznie opuścić budynek i teren placówki. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.
 7. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez pracownika ochrony.
 8. Podczas całego pobytu na terenie placówki, w tym podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i wychowankowie zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej ( maseczka zakrywająca nos i usta oraz ochronne rękawiczki ).
 9. Podczas odwiedzin należy zachować odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi              i wychowankami.
 10. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych. Dopuszczone jest jedynie przygotowanie przez wychowanka i podanie odwiedzającym kawy lub herbaty.
 11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 12. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.
 13. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankom nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.
 14. W sytuacji niepodporządkowania się opisanym wyżej zasadom odwiedziny zostaną przerwane.


Zasady przesyłania paczek do wychowanków

 1. Zgodnie z §64 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowankowie mogą otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że muszą przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
 2. Paczki doręcza się wychowankom za pokwitowaniem.
 3. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.
 4. W związku z pandemią COVID-19 paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków

 1. Zgodnie z §63 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowankowie mogą otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji.
 2. Otrzymane pieniądze wychowankowie przekazują, za pokwitowaniem, do depozytu.
 3. Dysponowanie otrzymanymi pieniędzmi odbywa się za zgodą wychowawcy.
 4. Wychowankowie nie posiadają własnych kont bankowych – jedyne drogi przekazania pieniędzy nieletniemu to:
  1. Przekazanie osobiste w sekretariacie lub podczas odwiedzin.
  2. Przekaz pocztowy imienny dla wychowanka.Druki do pobrania